سه شنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۳

پمادشاخ سوز بهدام

سالانه تعداد زیادی دام در سرتاسر جهان به دلیل داشتن شاخ به یکدیگر آسیب می زنند و یا منجر با بروز حادثه برای اپراتور می شوند، در ایام قدیم و روشهای سنتی اقدام به بریدن شاخ دام می نمودند که فعالیتی دردآور و غیر انسانی بود. امروزه در روش دامداری نوین فقط کافیست شاخ سوزی را از طریق پماد بهدام انجام دهیم که کم خطرترین و بدون درد برای دام ایمنی و راحتی را برای دامدار و پرسنل فعال در دامداریها به ارمغان بیاورد